Specjaliści - Przedszkole Miejskie Nr 106

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 6 w Łodzi
ul. Rzgowska 25 Łódź
tel. 42 681 92 82

Opiekę psychologiczną nad przedszkolem sprawuje psycholog mgr Anna Klincewicz – Lebioda.
Prowadzi comiesięczne konsultacje z rodzicami. Zainteresowani Państwo mają możliwość wyznaczenia dogodnego terminu spotkania u Dyrektora przedszkola. Współpracuje z nauczycielami w celu wymiany informacji o dzieciach przejawiających trudności w rozwoju oraz omówienia sposobów ich korygowania. Prowadzi również zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych z dziećmi wymagającym wsparcia w tym zakresie.

Opiekę pedagogiczną sprawuje mgr Dorota Nizioł
Przeprowadza diagnozy dzieci wykazujących trudności w rozwoju słuchu fonetycznego i fonemowego oraz przyswajaniu pojęć matematycznych oraz obniżoną sprawność motoryczną. Prowadzi terapię korekcyjno – kompensacyjną mającą na celu korygowanie zauważonych trudności. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Współpracuje z nauczycielkami w celu omówienia postępów lub problemów dzieci. Organizuje konsultacje indywidualne z zainteresowanymi rodzicami, podczas których omawia kolejne etapy terapii. Przekazuje również informacje drogą mailową.

Opiekę logopedyczną sprawuje logopeda mgr Monika Matyjaszczyk
Przeprowadza badania przesiewowe dzieci, dokonuje diagnoz zaburzeń komunikacyjnych w tym wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy. Prowadzi terapię logopedyczną mającą na celu korygowanie wad wymowy. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu – w poniedziałki lub środy. Współpracuje z nauczycielkami w celu omówienia postępów lub problemów dzieci. Prowadzi konsultacje z zainteresowanymi rodzicami. Przekazuje również informacje o postępach dzieci.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez rehabilitanta Tomasza Walickiego
W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci. Odbywają się 2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki. Ćwiczenia ukierunkowane są na korektę i profilaktykę wad postawy z wykorzystaniem różnorodnych metod i atrakcyjnego sprzętu.

Rytmika prowadzona jest przez muzyka, wykładowcę Akademii Muzycznej
mgr Anetę Skrzypczak
W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci. Odbywają się 1 raz w tygodniu – w czwartki.
Proponowane zabawy umuzykalniające pomagają dzieciom wyzwolić emocje, aktywizować uczucia, współtworzyć muzykę. Wykorzystywane są różnorodne metody terapeutyczne i pedagogiczne z wykorzystaniem interesujących pomocy dydaktycznych.

Gabinet terapii

W roku szkolnym 2019/20 udało się zmodernizować i doposażyć gabinet terapii, a którego korzystają dzieci objęte wsparciem specjalistów w naszym przedszkolu.