Projekty - Przedszkole Miejskie Nr 106

Projekt: „Książka w świecie dziecka”– rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/20′

Celem realizowanego projektu jest :

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

– zapoznanie z utworami literatury dziecięcej: opowiadaniami, bajkami, baśniami, legendami, wierszami,

– ukazanie korzyści wynikających z kontaktu z książką poprzez przykład osób dorosłych.

Cele szczegółowe:

– wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej,

– zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom w domu oraz przedszkolu,

– uwrażliwianie dzieci na słowo czytane,

– zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na kulturę korzystania z nich,

– kształtowanie nawyku słuchania czytanego tekstu ze zrozumieniem i opowiadania krótkich historii,

– wzbogacanie słownictwa dzieci,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– stwarzanie okazji do prezentowania umiejętności samodzielnego czytania (dzieci starsze),

– budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko-teatralne, plastyczne, kącik książek w sali,

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek w sali przedszkolnej, z biblioteki,

– integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę opartą na tekstach literackich,

– eliminowanie negatywnych emocji, wyciszanie dzieci,

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

– szerzenie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców;

Projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.


Projekt: „Przedszkolak dookoła świata” rozbudzanie zainteresowań kulturą

innych narodów.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/20′

Celem realizowanego projektu jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy o państwach świata w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, kulturą i tradycjami.

Cele szczegółowe:

– kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz przynależności do narodu,

– poszerzanie wiedzy o życiu ludzi w innych krajach,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i piękna całego świata,

– zapoznanie z wyglądem symboli narodowych innych państw (flaga, godło, hymn),

– rozpoznawanie różnych regionów świata,

– rozwijanie wiedzy na temat kultury i tradycji innych państw,

– wdrażanie do posługiwania się prostymi zwrotami w językach obcych,

– zapoznanie z kuchnią wybranych państw poprzez doświadczenia kulinarne,

– zapoznanie z literaturą dziecięcą autorstwa zagranicznych pisarzy,

– rozwijanie wiedzy na temat kontynentów,

– zapoznanie z charakterystycznymi zabytkami i miejscami wybranych krajów,

– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– stwarzanie dzieciom okazji do podejmowania działań plastyczno-konstrukcyjnych.

Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców;

Projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.


Projekt: „ Bezpieczny przedszkolak”– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/20′
Cel ogólny: Celem realizowanego projektu jest wdrażanie dzieci w wieku przedszkolnym do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (obszar 6 podstawy programowej)
Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się podczas działania z montessoriańskim materiałem rozwojowym
– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, na terenie przedszkola, w ogrodzie, domu, na podwórku, podczas wycieczek oraz spacerów
– kształtowanie nawyku posługiwania się różnego rodzaju narzędziami, np. nożyczkami
– zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego, (poruszanie się po chodnikach, ulicy, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej i użyteczności publicznej)
– zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi
– uwrażliwianie dzieci na sytuacje niosące bezpośrednie zagrożenie:zagubienie się dziecka; kontakt z osobami obcymi; kontakt z przedmiotami codziennego użytku (np. urządzenia elektryczne); lekarstwa, środki chemiczne, produkty nieznanego pochodzenia (np. grzyby, owoce roślin);zabawy   w miejscach niedozwolonych
– kształtowanie zasad właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia:umiejętność komunikowania sytuacji, w której dziecko czuję się zagrożone (przemoc fizyczna i psychiczna); umiejętność właściwej reakcji np. na skutek zaatakowania np. przez psa.
– wdrażanie do respektowania praw swoich i innych dzieci
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, rodzice, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna.

Spotkanie z Policjantką – mama Tadzia

Ćwiczenia Ewakuacyjne

no images were found