Opłaty - Przedszkole Miejskie Nr 106

Opłaty za przedszkole obowiązujące w roku szkolnym 2018/19

naliczane są na podstawie Uchwały Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11. stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

                                                                                                                     Zasady pełnej odpłatności:
1.bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia w  godzinach od 08.00 do 13.00;
2. za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w punkcie 1. przez dziecko w wieku do 5 lat, ustalono opłatę
w wysokości 1 zł;
3. opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w ust.1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu;
4. opłata nie obejmuje kosztów żywienia – dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 6,00 zł, za dwa posiłki – 4,80 zł, za jeden – 3,00 zł;
5. z opłat za świadczenia, o których mowa w $ 2 uchwały, są zwolnieni użytkownicy Łódzkiej Karty dużej Rodziny oraz dzieci
z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych;

6. rodzice (opiekunowie prawni ) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, 1583, 1948, 1984, 2174 oraz z 2017 r. poz.38) lub otrzymujący pomoc z MOPS w opłatach za posiłki dziecka
w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
7. rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole zobowiązani są złożyć do dyrektora oświadczenia zawierające dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i wysokość opłat  za posiłki określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola,  a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Opłat za przedszkole można dokonywać od 2 do 10 dnia każdego miesiąca:

 

przelewem na konto:
35 1560 0013 2030 6299 7000 0005     Getin Noble  Bank SA


Informacji o opłatach udziela starszy intendent – Pani Katarzyna Betka.