Opłaty - Przedszkole Miejskie Nr 106

Opłaty za przedszkole obowiązujące w roku szkolnym 2019/20′

naliczane są na podstawie Uchwały Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6. lutego 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

                                                                                                                     Zasady pełnej odpłatności:
1.bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia w  godzinach od 08.00 do 13.00;
2. za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem, o którym mowa w punkcie 1. przez dziecko w wieku do 5 lat, ustalono opłatę w wysokości 1 zł;
3. opłata nie obejmuje kosztów żywienia – dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 7,50 zł, za dwa posiłki – 5,50 zł, za jeden – 3,50 zł;
4. z opłat za świadczenia, o których mowa w $ 2 uchwały, są zwolnieni użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci
z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych;

5. rodzice (opiekunowie prawni ) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, 1583, 1948, 1984, 2174 oraz z 2017 r. poz.38) lub otrzymujący pomoc z MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
6. rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole zobowiązani są złożyć do dyrektora oświadczenia zawierające dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i wysokość opłat  za posiłki określa Statut Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Opłat za przedszkole można dokonywać od 2 do 15 dnia każdego miesiąca:

 

przelewem na konto:
35 1560 0013 2030 6299 7000 0005     Getin Noble  Bank SA


Informacji o opłatach udziela starszy intendent – Pani Katarzyna Betka.